Trang Thông Tin Thời Tiết & Khí Tượng Học

MTSAT-2 SINGAPORE


(Thời gian chạy ở góc trên trái màn hình là giờ quốc tế – Quy ra giờ Việt Nam được cộng thêm +07)